TIM PENGGERAK PKK

NO NAMA JABATAN
1 TUTI RAHAYU KETUA
2 RINI DYAH ASTUTI SEKRETARIS
3 SUNARTI BENDAHARA
4 DIYANIYIYAH KETUA POKJA I
5 BERKAHATI KETUA POKJA II
6 KARTIYAH KETUA POKJA III
7 RONDIYAH KETUA POKJA IV
8 KHOTIJAH ANGGOTA
9 CASURI ANGGOTA
10 NURJAENI ANGGOTA
11 SUMIYATI ANGGOTA
12 SISKA ANGGOTA
13 SITI ROJAENAH ANGGOTA
14 NURNDIYAH ANGGOTA
15 SUTINI ANGGOTA
16 HARUTNI ANGGOTA
17 MUNIROH ANGGOTA
18 BUDIYATI ANGGOTA
19 USWATUN KHASANAH ANGGOTA
20 MUSTOPIYAH ANGGOTA
21 AMBAR ANGGOTA
22 SLAMET ANGGOTA